Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Lund

Alfa Laval Holding AB
Org.nr: 556587-8062
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom dotter- och samriskföretag i Sverige och utomlands bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av utrustning och anläggningar, företrädesvis in ...
Allapsykologi AB
Org.nr: 559018-6044
Allapsykologi AB avser att bedriva psykologisk behandling, konsultverksamhet, samt producera böcker och Appar inom alla psykologiska områden. Detta avses också kunna ske såväl inom som utanför Sverige.
Alnick Media AB
Org.nr: 556849-8710
Bolaget ska bedriva konsult och utbildningsverksamhet inom affärsutveckling samt webbaserade handelsplatser. Bolaget ska även bedriva investeringsverksamhet och kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Alogis AB
Org.nr: 559005-3715
Bolaget skall bedriva mark och fastighetsförvaltning samt företags- och styrelserådgivning, företagsinvesteringar, fotografering, design av fotomaterial och därmed förenlig verksamhet.
ALTER HOMEO HB
Org.nr: 969772-9763
ALTER HOMEO Handelsbolaget ska tillhandahålla tjänster som syftar till att förbättra livskvalitet och ekologisk välfärd. Dessa tjänster kommer att bestå av: 1.rekommendationer och vägledande samtal för att stödja hälsa 2 ...
Alva group AB
Org.nr: 556983-6843
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet gällande affärsutveckling, marknadsundersökningar, strategi-, och produktutveckling, försäljning, projektledning samt annan därmed förenlig verksamhet.
Amanda Cremon AB
Org.nr: 556973-0087
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling, marknadsföring, försäljning samt äga och förvalta aktier och därmed förenlig verksamhet.
Amarant Mining AB (publ)
Org.nr: 556733-0625
Bolaget skall direkt eller indirekt genom dotterbolag eller andelar i andra företag bedriva investeringsverksamhet samt verksamhet bestående i prospektering och exploatering av mineral- fyndigheter, handel med metaller, ...
Amitza AB
Org.nr: 556916-7751
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet gällande ledarskap, kommunikation och förändringsarbete, utbildning och sakkunnigstöd samt sjuk- och friskvård samt därtill hörande verksamheter.
AMJ-Processdata AB
Org.nr: 556597-8599
Bolaget skall bedriva teknisk konsultation och idéutveckling inom kemi och datateknik, ävensom att äga och förvalta fast och lös egendom, samt att idka därmed sammanhängande verksamhet.
AMOVE AB
Org.nr: 556650-9815
Bolaget skall bedriva handledning, konsultation, utredning, stöd och arbete i socialverksamhet, friskvård, hälso- och sjukvårdsverksamhet, ledarskapsstöd och utveckling inom samma fält, konsult- och uthyrningsverksamhet ...
Analog IC Design House AB
Org.nr: 556784-4823
Bolaget ska bedriva Konsultverksamhet inom IT.
Analytical Dynamics AB
Org.nr: 556968-8285
Företaget ska bedriva teknisk konsultverksamhet och erbjuda mättekniska tjänster inom järnvägsteknik. Vidare tillhandahålla tjänster inom tillämpad matematik, programmering, datorsupport och översättning, samt med nämnda ...
AnBer Konsult AB
Org.nr: 556933-9574
Konsultverksamhet inom företagsledning, redovisning, avtal och teknikutveckling.
Ancona i Lund AB
Org.nr: 556739-8366
Bolaget ska äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
ANDERSSON O LILJEGREN, TERAPI- OCH KONSULT HB
Org.nr: 916546-3739
FAMILJETERAPI, KONSULT I ELEVVÅRDSFRÅGOR OCH SKOLORGANISATION. ARRANGERA KURSER, FÖREDRAG OCH STUDIEDAGAR OM BARN OCH UNGDOM SAMT LÄROMEDELSPRODUKTION.
ANDICO HB
Org.nr: 916767-1719
FÖRSÄLJNING AV MASKINER OCH DATORER INOM INDUSTRIN. KONSULTVERKSAMHET INOM MASKINKONSTRUKTION, ÄGA OCH FÖRVALTA MARK OCH FASTIGHETER SAMT DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET.
Androlo AB
Org.nr: 556842-8253
Bolaget skall bedriva konsulting inom IT, media, dental och byggbranchen. Bolaget kommer även att äga aktier i ett eller flera andra bolag.
AniMedia Utveckling AB
Org.nr: 556758-4502
Bolaget ska sälja konsulttjänster, huvudsakligen inom organisation och marknadsföring men även datakonsulttjänster inom mjuk- vara samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva handel med värdepapper.
Anita Hebrand Rylander AB
Org.nr: 556870-0115
Bolaget skall bedriva affärsdriven Human Relation (HR) samt därmed förenlig verksamhet.