Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Skellefteå

Sehlstedt konsult KB
Org.nr: 969724-3658
Bolagets verksamhet är framställning av utbildningsmaterial i form av text och grafiska illustrationer samt även utbildningsuppdrag. Även övriga grafiska illustrationer som logo, bildmaterial för annonser, broschyrer för ...
Serbal AB
Org.nr: 556988-9941
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara handel med möbler, konsultation inom inredning och försäljning även affärsrådgivning inom ekonomi och företagsledning även äga och förvalta värdepapper samt fastigheter samt d ...
Silleste AB
Org.nr: 556905-7978
Konsulttjänster inom områdena organisations- och kvalitetsutveckling samt personlig effektivitet.
Sisebo Consulting AB
Org.nr: 556977-9803
Aktiebolaget ska bedriva bygg och finsnickeriverksamhet samt konsultationer och projektledning inom bygg och telekommunikation och därmed annan förenlig verksamhet. Bolaget ska även äga och förvalta fastigheter och värde ...
Ske i Skellefte EF
Org.nr: 769605-7111
Föreningens ändamål och syfte är att främja Skellefteåregionens utveckling samt att skapa ett gott samarbetsklimat mellan medlemsföretagen i Skellefteå. Föreningen har som målsättning att bidra till att Skellefteå skall ...
Skebit AB
Org.nr: 556623-0586
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena elektronik, datateknik, management och kvalitetsteknik. Konsultverksamheten skall ske med inriktning mot utredningar, utbildning, projektledning och ledningsstöd. Bol ...
Skellefteå Bil Förvaltning AB
Org.nr: 556829-2220
Bolaget ska direkt eller genom delaktighet i andra sammanslutningar driva bilförsäljning samt äga och förvalta aktier samt övriga värdepapper ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
Skellefteå Eldesign AB
Org.nr: 556405-5332
Bolaget skall bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom elbranschen, hårvård samt idka därmed förenlig verksamhet.
Skellefteå Entreprenör Konsult AB
Org.nr: 559020-6578
Verksamheten ska tillhandahålla effektiva lösningar till bygg och industribranchen. Genom platskonsultering av pågående arbeten inom bygg & industri & tillämpning av SAM (systematisk arbetsmiljö) utföra monteringar och b ...
Skellefteå Gruv & Industri Service AB
Org.nr: 556989-0501
Bolaget ska bedriva uthyrning av personal inom montage och svets främst inom gruv och verkstadsindustri, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Skellefteå KraftAB
Org.nr: 556016-2561
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inköpa, producera och distribuera energi, äga och förvalta fast och lös egendom samt bygga och förvalta infrastruktur för tele- och datakommunikation med därtill hörande ve ...
Skellefteå Säkerhetsrådgivning och Utbildning AB
Org.nr: 556862-7557
Bolaget skall bedriva säkerhetsrådgivning åt företag som sysslar med transporter av farligt gods samt ADR utbildning, och därmed förenlig verksamhet.
Slentelit AB
Org.nr: 556846-8838
Företaget ska 1. Utveckla och saluföra system med mål att förenkla'förbättra vardagen för stadsbor. 2. Konsult med inriktning på inbyggda system, - granskning av hårdvara med avseende på programmeringsbarhet - realtidssy ...
SmartPlanes i Sverige AB
Org.nr: 556675-3462
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att utveckla, marknadsföra och försälja obemannade flygplanssystem, tillhörande applikaioner, samt därmed förenlig verksamhet.
Soffi Invest AB
Org.nr: 556802-6859
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom lednings- och utvecklingsfrågor samt fastighetsägande och därmed förenlig verksamhet.
Solbackens Handelsområde ekonomiska förening
Org.nr: 769621-4522
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att genomföra marknadsaktiviteter inom handel och att bidra till handelsområdets positiva utveckling. Medlem deltar i verksamheten genom möte ...
Spånhuset AB
Org.nr: 556934-8708
Bolaget ska bedriva affärsrådgivning, utarbetande av affärsplaner, annan managementverksamhet, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Stackgrönnan Invest AB
Org.nr: 556866-2281
Bolaget skall äga och förvalta värdepapper, ädelmetaller, fastigheter samt bedriva försäljning av kalkyl och ledningstjänster inom svetsningssektorn.
Staffan Fjellström 2 AB
Org.nr: 556821-7623
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet avseende personal och organisationsutveckling inom näringsliv och offentlig förvaltning, äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.
Stefan Berg Utveckling KB
Org.nr: 969758-9688
Bolaget ska arbeta med individ- och grupputveckling både via såväl konsultuppdrag mot offentlig sektor och dess under- leverantör som mot företag och organisationer.