Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Djursholm

Aktiebolaget Familia
Org.nr: 556069-8275
Bolaget skall köpa och sälja fastigheter, konst, antikviteter och värdehandlingar, bedriva agenturrörelse huvudsakligen avseende korta varor och industriförnödenheter, finansiering i samband därmed dock ej sådan verksamh ...
ALEME AB
Org.nr: 556068-5553
Bolaget skall förvärva och förvalta fast och lös egendom, investera kapital i och finansiera affärsföretag - dock inte driva sådan verksamhet som avses i lag en om bankrörelse eller lagen om kreditaktiebolag - erbjuda tj ...
C4 Partners AB
Org.nr: 556587-1042
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling, management, organisation, mediaproduktion och ekonomistyrning samt bedriva investeringar i företag med förenlig verksamhet.
Cecilia Hillström Gallery HB
Org.nr: 969748-0672
Handel med konst och konstföremål. Konsulttjänster avseende värdering av konst, konstsamlande och utställningsverksamhet. Skribent- och föredragsuppdrag. Konsulttjänster avseende kultursponsring.
CN Dialog och Utveckling AB
Org.nr: 556968-5968
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultation inom ledarskap samt äga och förvalta lös och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
Edasi AB
Org.nr: 556800-0888
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom spannmåls-, livsmedels- och fastighetsområdet, äga och förvalta värdepapper och fastigheter, samt därmed förenlig verksamhet.
Energy Economy Management-EEM AB
Org.nr: 556896-3523
Energy Management: Konsulttjänster inom Energisystemanalys, Energiekonomi, Marknadsreglering, Transmissionsinvesteringar, Marknadsinvesteringar. Economy Management: Chef att hyra inom ekonomi, redovisning och koncernredo ...
InfoCenter S International AB
Org.nr: 556768-0698
Konsultverksamhet inom internationell försäljning och marknadsföring för handel och agentursverksamhet.
J & C Bjurman Consulting AB
Org.nr: 556407-8631
Bolaget skall bedriva verksamhet inom management-, företags-, ledarskaps-, relations- och personalutveckling samt utbildning, information, intern marknadsföring och enskild rådgivning inom det psykosociala området samt p ...
JB & Tina Konsult AB
Org.nr: 556730-6567
Bolaget skall bedriva verksamhet och tillhandahålla tjänster inom bygg- och fastighetsbranschen samt fastighetsutveckling och kommersiell affärsutveckling och äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed för ...
Lacris AB
Org.nr: 556279-6770
Bolaget skall bedriva hälso- och sjukvård, konsultation inom sjukvårdsområdet, handel med livsmedel och non-food-varor, konsultverksamhet inom handels-, service- och restaurangsektorn, samt inom marknadsfrågor och fastig ...
NDM management AB
Org.nr: 556855-5675
Konsultverksamhet inom och leverans av management, verksamhetsutveckling, projektledning, affärsutveckling, utbildning coachning, projektledning, utbildning, personalutveckling, event. Och uppdrag inom fotografering och ...
Oak Hospitality Services AB
Org.nr: 556360-3413
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom hotell, inredning och design, värdepappersförvaltning samt idka därmed förenlig verksamhet.
PJ Mäkleri & Juridik AB
Org.nr: 556696-4127
Bolaget skall bedriva förmedling och värdering av fastigheter, bostadsrätter, byggnad på annans mark, tomträtter, andelsrätter avseende lägenhet, arrenderätter eller hyresrätter och konsultära tjänster inom fastighetsbra ...
QM Kvalitetsledning AB
Org.nr: 556270-7900
Bolaget skall bedriva konsult-, kvalitetlednings- och kvalitets- säkringsverksamhet inom branscherna flyg, transport och industri. Bolaget ska även bedriva handel och förvaltning av värdepapper, äga och förvalta fastighe ...
Repair Technologies Sweden AB
Org.nr: 556754-5735
Bolaget ska utveckla material och metoder i syfte att effektivisera klinisk behandling av benskador och för andra medicinska tillämpningar samt därmed förenlig verksamhet.
RWL Patents AB
Org.nr: 556666-8686
Föremålet för bolagets verksamhet är rådgivning och handläggning av immatrialrättsfrågor och därmed förenlig verksamhet.
Sensa Trade AB
Org.nr: 556073-4112
Bolaget skall bedriva export-, import- och agenturverksamhet, huvudsakligen avseende fritidsartiklar, konsultverksamhet inom området kurser, konferenser och utställningar, köp och försäljning samt förvaltning av fastighe ...
Sjobuse AB
Org.nr: 556334-0867
Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta fast och lös egendom och att, företrädesvis inom de under a)-d) nedan angivna branscherna, bedriva handel med fast och lös egendom: a) Marin verksamhet i form av utbildni ...
Tonevent AB
Org.nr: 556486-2406
Bolaget skall utföra konsulttjänster inom sälj och marknads- föring, företagsevenemang, musikrättigheter, artistbokning, avtalshantering, fastighetsförvaltning, bygg- och fastighetsvård, handel med värdepapper och därmed ...