Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

AB SNALLE

"Bolaget skall bedriva konsultation, forskning & utveckling och utredningar inom energibesparing, informations- och säkerhetssystem, kommunikations och datasystem, friskvård, hälsovård, rehabilitering, kost, motion och träning. Utredningar, undervisning samt koordination av åtgärder för att identifiera möjliga orsaker till olika former inlärningsproblem och utanförskap, som läs- och skrivsvårigheter, fysisk och psykisk ohälsa, långtidssjukskrivning, långtidsarbetslöshet, missbruk och kriminalitet. Utreda och dokumentera mätbara möjliga orsaker til problem. Med grund i vetenskap och beprövad erfarenhet utforska om det förekommer en sensomotosrisk obalns, biokemisk obalans, och eller känslomässig obalans, som förklaring till problemen. I förekommande fall ut veckling och produktion utarbeta och genomföra handlings- och åtgärdsplaner samt rehabilitering. Inköp, försäljning, utveckling och produktion av mjuk och hårdvara för minimering av olika former av oönskad datakommunikation samt insamling och bearbetning av statisktisk information. Skall bedriva opinionsbildning, journalistik, PR, lobbying och CSR."
Org.nr: 556425-5007
Företagsform: Aktiebolag