Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

HSB Norr ek. för.

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att * verka för bostadskooperation samt de konsument- och miljö- intressen som relaterade till byggandet och boendet * främja bosparande i av HSBs Riksförbund anvisat sparsystem samt medverka i ett rikstäckande turordningssystem för bostadsrätts- och hyreslägenheter * bilda bostadsrättsföreningar samt bygga och utveckla goda bostäder * genom opinionsbildning främja ett gott boende och slå vakt om bostadsrätten som upplåtelseform * tillhandahålla HSB bostadsrättsföreningar kvalificerade förvaltningstjänster som underlättar styrelsearbetet samt i övrigt biträda bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare i dess verksamhet genom rådgivning, beställning och upphandling * äga och förvalta fast egendom * äga och förvalta aktier samt andelar i ekonomiska föreningar och bolag * genom kompetent rådgivning, bl a genom att utse HSB-ledamot och genom att tillhandahålla en bra utbildning av förtroendevalda, skapa förutsättningar för ett framgångsrikt arbete i bostadsrättsföreningens styrelse * utöva annan härmed sammanhängande verksamhet * verka för studie-, fritids- och serviceverksamhet i samband med boendet * lämna en kontinuerlig information till medlemmarna, bedriva en aktiv medlemsrekrytering och genom upplysningsverksamhet öka kun- skaperna om de kooperativa idéerna och bostadsrätten som upplåtelseform * i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktigt hållbar utveckling. * bedriva inlåningsverksamhet enligt lag 2004:299 samt handlägga redovisning av bostadsrättsföreningarnas likvida medel geonom avräknings- och placeringsförfarande med avkastning enligt marknadsmässiga förutsättningar."
Finns i branscher på Wedoo: Fastighetsmäklare - Information - Redovisning - Rådgivning
Org.nr: 797000-0845
Företagsform: Ekonomisk förening