Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Investment & Holding Nordic AB

"Bolaget ska direkt eller indirekt förvalta, köpa och sälja aktier och andra värdehandlingar, bidra med riskkapital till samt utveckla nya idéer och uppfinningar inom tjänstesektorn, förmedla aktier i bolag kring innovationsprojekt med tillväxt- potential, bistå andra företag i kommersialisering av ny teknik genom aktivt stöd och anskaffning av riskkapital, bedriva detaljhandels- och servicerörelse av sådana varor och tjänster såsom dagligvaror som lämpar sig till försäljning och distribution till konsumenter genom varuhus och stormarknader, bedriva parti- och detaljhandel samt servicerörelse inom dagligvarubranschen samt ägande och förvaltning av aktier och fastigheter med anknytning till samma bransch, bedriva rörelse avseende inköp, försäljning och service av datoriserad och annan teknisk utrustning samt tillhandahållande av datatjänster, bedriva handel med kol-, olje-, gas- och liknande produkter inom energiområdet, bedriva verksamhet som avser varuhus och annan detaljhandelsverksamhet och därtill knuten partihandelsrörelse, direkt eller genom delägarskap utveckla och finansiera andra bolag, köpa och sälja samt äga bostadsrätter och fast egendom, utföra ekonomiska utredningar samt ge bokförings- och redovisningsservice, bedriva teknisk och ekonomisk förvaltning av fastigheter, ge konsultation inom informationsbehandling och media, ge undervisning inom ekonomi, redovisning och databehandling, bedriva rörelse inom reklam och marknadsföring, bedriva rörelse inom formgivning och mode, bedriva forskning, utveckling, produktion, marknadsföring och äga och förvalta fast och lös egendom, aktier och andra värde- handlingar, bedriva leasing med maskiner och inventarier inom industri och jordbruk, bedriva leasing med fordon, utföra administrativa tjänster, bedriva agentur- och handelsrörelse ävensom tillverkning, företrädesevis inom verkstadsindustri, träindustrin, textilindustrin, livsmedelsindustrin, bedriva rederirörelse, förmedla export- och importaffärer, utveckla nya affärskoncept, produkter och tjänster inom tele- kommunikationsområdet, bedriva utveckling inom dataområdet samt försäljning av data- produkter, bedriva telekommunikation, bedriva fastighets- och fastighetscentrumutveckling, utföra byggnads- och anläggningsarbeten, tillverka och försälja säkringsutrustning inom transportsektorn, tillverka och innovativ design inom mode samt industriell formgivning, bedriva agenturrörelse och handel med fotografiska produkter, bedriva kapitalförvaltning samt finansieringsverksamhet, dock inte bedriva sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse och i lag om kreditaktiebolag, bedriva konsultverksamhet inom media, direkt eller genom dotterbolag bedriva medieverksamhet såsom tidskrifts-, bokförlags-, TV- och filmproduktion, direkt eller genom dotterbolag bedriva inköp, försäljning, förvaltning och distribution av programrättigheter inom media- området, för egen eller i kommission för annans räkning bedriva handel med böcker och tidskrifter, förvärva, förvalta, förädla, skapa samt försälja domänadresser på internet, genom delägarskap utveckla och finansiera andra bolag, förvärva och äga varumärkeslicenser förmedlingsverksamhet inom finansiell planering samt verka som förmedlare av finansiella tjänster samt idka med angivna verksamheter förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet omfattar inte tillståndspliktig värdepappersrörelse enligt lagen (1991: 981) om värdepappersrörelse eller sådan tillståndspliktig finansieringsrörelse som omfattas av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse."
Org.nr: 556878-9571
Företagsform: Aktiebolag