Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Transformations Torg EK. FÖR.

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upptäcka, utbilda och stödja entreprenörer. Bidra till att starta och utveckla olika företagsformer med tonvikt på sociala och kooperativa och i första hand för de som idag inte kan finna fullgott stöd i befintliga stödstrukturer. Föreningen kommer även att anordna utbildningar som relaterar till ovanstående samt erbjuda stödtjänster, för såväl företagsmedlemmar i föreningen såväl som externa kunder, bland annat bokföring, affärs- och skatteplanering samt marknadsföring. Inkubator verksamhet Inkubatorverksamheten bearbetar hela individen för en ny start i livet för både nyanlända och dem som befinnner sig i utanförskap och eller är arbetslösa. Föreningen inkubator verksamhet erbjuder en öppen plattformsut- veckling och mötesplats för föreningar och den enskilde i utan- förskap och arbetslösa som har drivkraft, affärsideer och längtar till utveckling och självständighet. Föreningens målstolpar är att erbjuda cirkelstudier om föreningskunskap, föreningsekonomi och juridik och styrelsen kunskapsutveckling för föreningar samt för den enskilde erbjuds tio veckor stöd i programmet företagande och innovation som medel mot utanförskap på arbetsmarknaden. Inkubator verksamheten är unik individ anpassat metod som leder till oberoende av någon form av bidrag på lång sikt. Huvud- arbete med enskilda individen sker genom inventering av indi- videns behov, erfarenhetsbaserade kunskaper och förmåga. Detta leder att utforma en helhetsbild vad individen kan samt att ta fram individens vilja och visionen att utforma eget långsiktigt mål. Dessutom inventeras individens hinder för sin målfokusering och sedan kommer att utformas en 10 veckors individuell handlingsplan enligt föreningens metod - Business Supervision - är den andra gren som ges individuellt. Genom att erbjuda denna lösning kommer deltagaren att få insikter och återkoppling som helt utgår från deras förutsättningar. Detta i sin tur medför att deltagaren upplever en stark koppling mellan coachhandledningen och sin egen situation. - vilken generellt leder till större och bättre resultat än vid gruppaktiviteter när det gäller att gå vidare i konkret handling. Inkubators verksamhet är inriktat till att ta tillvara på alla individers inneboende resurs och vilja att lyckas, för att entreprenörskap inte passar alla. Samtidigt är det avgörande att inkubators verksamhet lyckas motivera och inspirera deltagare som kanske inte har övervägt denna väg till självförsörjning tidigare och som inte vet vilka möjligheter som finns. Därför skall metoden för coachhandledning anpassas så att arbete och implementering av metoden sker mellan Coachhandledare - Kursdeltagare som från start utformar kursdeltagarnas handlingsplan. Inkubatorverksamheten bearbetar hela individen för en ny start i livet för båda nyanlända och dem som befinner sig i utanförskap och eller är arbetslösa. -Vidare föreningen kommer att generera: Sysselsättningsplatser för arbetssökande i föreningens nedan- nämnda verksamheter efter individens vilja, behov och erfaren- hetsbaserade kunskaper Etableringslots - för dig som är ny i Sverige Etableringslotsen på föreningen hjälper den som är ny i Sverige att snabbare etablera sig i det svenska samhället, hitta ett jobb, känna trygghet och ha ett stödjande och professionellt nätverk. - Få kontakt med arbetsmarknaden och hitta relevanta utbildningar - Få kunskap om hur du startar ett företag - Få relevanta ansökningshandlingar till arbete eller studier - Få rätt stöd utifrån dina behov Integrationstjänster för målgruppen nykommande invandrare vuxna är en plattform för samhällskunskap och språkutveckling enligt föreningens metoder - Fem i Fem- och - Parallell omvänds- mentorskap - Metoden innebär att fem infödda personer verkställ hela parallell samarbete med fem nyanlända och en handledare under hela beviljat period från arbetsförmedlingen, försäkringskassan eller arbete och välfärd'social förvaltning - Metoden är ett verktyg till integration där man har möjlighet att under åtta timmar per dag samarbeta med en infödd person som bidrar till nyanländas språkutveckling snabbare i en traditionell arbetsmiljö som ett komplement till SFI. - Deltagarna får möjligheten att lära sig ett nytt yrke på ett tradionellt sätt - i föreningen nedannämnda verksamheter. - Deltagarna får en meningsfull aktivitet och praktik till 100 procent efter egen förmåga i föreningens nedanmnämnda verksamheter. - Deltagarna får en ökad insikt om varandras kultur, traditioner och möjligheter samt bidra med sina tankar och idéer till snabbare integration. - Arbetsträning och Rehabilitering - Loppmarknad - Trädgårdsskötsel och underhåll av grönytorverksamhet - Bygg och renoveringsverksamhet - Lokalvård privat och statlig samt offentlig verksamhet. - Handarbete - sömnad, broderi, vävnad, virkning - - Snickeri och svetsverksamhet."
Org.nr: 769627-8154
Företagsform: Ekonomisk förening