Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

GTS Portfolio & project planning AB

"Företaget planerar bedriva flera olika former av verksamheter både inom som utom Sverige, några av dem inom närliggande områden. Alla konsulting verksamhet riktar sig till företag inom samtliga branscher även om det i dagsläget är fokus på energi- och byggbranschen. Verksamheterna beskrivs kortfattat var och en för sig. Portföljplanering konsulting: Råd och praktiskt genomförande av portföljplanering till kunder inom alla branscher med flertalet kommande eller pågående projekt. Inkluderar rådgivning bland annat för viktning samt leverans av beslutsunderlag till ledning inför prioritering av projekt. Projektplanering konsulting: Projektplanering för enstaka eller några få projekt. Stöd till projektledare inom tids- och resursplanering. Inkluderar rådgivning till projektledare för att ge projektet större kvalitet eller för att spara tid eller pengar. Processförbättringar konsulting: Förbättrar kundens processes inom portfölj- och projektplanering. Genom råd och praktiskt genomförande (skriva nya rutiner). Detta kräver först en ingående nulägesanalys. Metod- och systemförbättringar konsulting: De verktyg (oftast programvaror) som kunden använder är ofta förbättras de metoder som kunden använder. Genom råd och i vissa fall även praktisk handling förbättras även de systemförbättringar som krävs. Management konsulting: Nulägesanalys genomförs först. Därefter ges förslag till förbättringsåtgärder inom samtliga ovan nämnda områden. Projektledning konsulting: Ledning av projekt som projektledare. Projekten bör vara av kortare karraktär alternativt som tillfälligt ledarskap, t.ex. under semestrar eller andra tillfälliga ledigheter sjukdomar. På uppdrag av resemagasin skrivs resereportage. Fotografering: På uppdrag av fotomagasin eller privatpersoner tas foton i digital form. Teambuilding kurser: Företaget samarbetar med personer med god kännedom inom teambuilding och coachning. Företaget sätter upp kurser efter de behov som tillfälligt råder på marknaden. I dagsläget är teambuilding'coachning genom segling populärt. Samarbetspartner är inte anställda i företaget utan agerar som underkonsulter. Under främst sommarhalvåret genomförs naturupplevelser med turister i Stockholm skärgård. Företaget samarbetar med personer med god kännedom om Stockholms skärgård och denna bransch. I dagsläget är segling och kajaking populärt. Samarbetspartner är inte anställda i företaget utan agerar som underkonsulter. Investeringar i utrustning kan krävas. Brädspelsdesign: Egen utveckling av brädspel med planen att sälja idén vidare till speltillverkare i olika länder eller till speltillverkare med internationell genomslagskraft. Bokutgivning: Bokens innehåll kan vara erfarenhetsbaserad ifrån de verksamheter som beskrivs ovan men även fiktionsbaserad. Eventuell vinst planeras att investeras i följande: Fastighetsinvesteringar i Sverige: Köp av del av fastighet där annat företag står för det löpande underhållet. Om möjligt även köp av hela eller delar av bostadsrätt eller hyresrätt för uthyrning beroende på de lagar och regler som gäller. Företaget ska inget av fallen stå som ansvarig för det löpande underhållet. Mark investeringar i Sverige: Köp av mark med god potential. Köp av mindre del i företag med stor potential som är i behov av kontanta medel för sin fortsatta utveckling. Företaget ska inte stå som ansvarig för det löpande underhållet eller löneutbetalningar. Vidareförsäljning bör ske inom 18 månader. Ett stort forsatt nätverkande krävs för att få reda på de dessa möjligheter. Värdepappersinvesteringar I sista hand kommer investeringar att göras inom värdepappershandeln. Det kan vara alla former av värdepapper, såsom t.ex. aktier, fonder, warrants eller obligationer."
Finns i branscher på Wedoo: Fotografering - Konsult - Kurser - Rådgivning - Teambuilding - Verktyg
Org.nr: 556896-0594
Företagsform: Aktiebolag