Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Katrineholm

AB El & Ventilation Sörmland
Org.nr: 556242-2468
Bolaget skall bedriva el-, tele- och ventilationsservice, anläggningsarbeten avseende el-, tele- och ventilationsanläggningar, försäljning, installation och underhåll av larm- och säkerhetsutrustning med därtill hörande ...
Aktiebolaget Ericsbergs Säteri
Org.nr: 556051-9240
Bolaget skall bedriva jord- och skogsbruksrörelse, rid-och besöksverksamhet, förvalta fast och lös egendom samt bedriva kraftverksrörelse och kapitalförvaltning ävensom därmed förenlig verksamhet. Bolaget har därjämte ti ...
Himlinge Mekaniska AB
Org.nr: 556971-2481
Bolaget ska bedriva rengöring av rörsystem, reparation och underhåll av energianläggningar samt därmed förenlig verksamhet.
Håkan Ljungbergs Flygservice HB
Org.nr: 969649-6679
Service och underhåll av flygplan och helikoptrar.
Jernandre AB
Org.nr: 556961-0776
Föremål för företagets verksamhet är entreprenadarbeten såsom alla typer av markjobb, maskingrävning, sprängning. Handel, import och export av anläggningsmaskiner, fordon, maskinredskap och tillbehör för maskiner och for ...
JNP Tech AB
Org.nr: 559013-7799
Aktiebolaget ska bedriva Teknisk konsultverksamhet inom elteknik. Service och underhåll samt nyinstallationer av utrustning.
Kv Vakteln, Ekonomisk förening
Org.nr: 718500-3295
Föreningen har till ändamål att främja de ekonomiska intressen som är gemensamma för föreningens medlemmar i deras egenskap av ägare till fastigheterna stg 1628 litt BR - CÖ i Katrineholms kommun genom att betjäna medlem ...
Parstugan i Granhed AB
Org.nr: 556899-1649
Aktiebolagets verksamhet ska vara att utföra skötsel och underhåll av fastigheter, bedriva skogs och lantbruk jämte därmed förenlig verksamhet.
Radhus Kv Plåtslagaren, Ekonomisk förening
Org.nr: 716402-1003
Föreningen har till ändamål att främja de ekonomiska intressen som är gemensamma för föreningens medlemmar i deras egenskap av ägare till fastigheterna Plåtslagaren 12 t.o.m. 23 i Katrineholms kommun genom att betjäna me ...
SETE, L. Lindström AB
Org.nr: 556450-8769
Bolaget skall utföra reparationer och underhåll åt bensinstationer och andra anläggningar samt service, underhåll och försäljning av tillhörande utrustning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Sjögölets ekonomiska förening
Org.nr: 769600-2463
Föreningen har till ändamål att tillvarataga medlemmarnas ekonomiska intressen i fråga om anläggning och underhåll av allmänna platser och områden samt att äga och förvalta fast egendom.
Stentorps Service AB
Org.nr: 556730-9033
Bolaget ska bedriva transporter, reparationer och underhåll av lastbärare i sambanb med transporterna bedriva mellanlagring av elektronik samt därmed förenlig verksamhet.
Sörmland Vatten och Avfall AB
Org.nr: 556742-9302
Aktiebolagets verksamhet ska vara, att för kommuner eller kommunala företag som ägare av bolaget - ombesörja verksamhet inom allmänna vattentjänster innefattande produktion och distribution av renvatten samt avledning o ...