Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekonomi i Huskvarna

Ampiro i Jönköping AB
Org.nr: 559026-6796
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom företagsledning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Content Provider AB
Org.nr: 556565-9173
Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av datasystem och datautrustning samt bedriva konsult- och utbildningsverk- samhet inom logistik-, administration-, marknads-, ekonomi-, organisations-, tillverkningsområd ...
ECANTIL AB
Org.nr: 556491-7259
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom energi-, ekonomi-, och miljöområdet samt därmed förenliga verksamheter.
Ecantil Invest AB
Org.nr: 556687-1181
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom energi-, ekonomi och miljöområdet, äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.
H. Davidsson Enterprises AB
Org.nr: 556346-1911
Bolaget skall bedriva administrativa tjänster, konsultationer inom ekonomi, juridik och företagsledning. Bolaget skall dessutom bedriva konsultationer inom företagsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Hagdal Consult AB
Org.nr: 556956-0823
Bolaget skall bedriva konsultation inom ekonomi och redovisning jämte därmed förenlig verksamhet.
Husqvarna Intellectual Property Holding AB
Org.nr: 556745-5893
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag, fastigheter liksom immateriella rättigheter, ävensom att idka annan därmed förenlig verksamhet.
Kaxholmen Ekonomi AB
Org.nr: 556986-9612
Bolagets verksamhet ska vara inriktad på tjänster och rådgivning inom redovisning och ekonomistyrning samt därmed förenlig verksamhet.
konsultvision med mervärde i jönköping AB
Org.nr: 556253-4064
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom administration, ekonomi, rekrytering, telemarketing, reklam och PR, äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Lawall Förvaltnings AB
Org.nr: 556480-7021
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och annan fast egendom, samt bedriva uthyrningsverksamhet av fastigheter, samt bedriva ny- och ombyggnationer av byggnader och byggnadsmoduler, samt bedriva sjuk- och friskvård ...
Lekeryds Allservice ek. för.
Org.nr: 769606-5411
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att förvärva och förvalta fast egendom och andra anläggningstillgångar med därtill hörande verksamheter samt bedriva uppdragsverksamhet och k ...
Linköping Management Enterprising AB
Org.nr: 556565-9165
Bolaget skall bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom logistik-, administration-, marknads-, ekonomi-, organisations- och dataområdet såsom datastrategi samt idka finansieringsverksamhet, samt idka affärsutveckli ...
LST i Huskvarna AB
Org.nr: 556111-1369
Bolaget ska bedriva åkerirörelse, konsultverksamhet inom byggnads-, ekonomi- och databranschen samt förvaltning och handel med värdepapper, dock ej sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse eller i lag om kreditrör ...
Martin Eriksson Utbildning AB
Org.nr: 556370-9327
Bolaget skall bedriva utbildning och konsultation inom marknadsföring, försäljning och ekonomi ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Middekar Förvaltning AB
Org.nr: 556390-5008
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och annan fast egendom, samt bedriva uthyrningsverksamhet av fastigheter, samt bedriva ny- och ombyggnationer av kiosker och andra byggnader, reparationer av byggnader och byggn ...
P Ljunggren Consulting AB
Org.nr: 556801-0051
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av konsulttjänster inom redovisning och ekonomi.
PeCeLa Sun AB
Org.nr: 556869-4714
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom.
PM Revision AB
Org.nr: 556899-6119
Bedriva revision samt konsultationer inom ekonomi, redovisning, skatter och därmed förenlig verksamhet.
Ramfelt & Co HB
Org.nr: 969696-0013
Konsultverksamhet inom kostrådgivning samt ekonomi.
Redovisningskontoret Järviken AB
Org.nr: 556747-6261
Bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och marknadsföring, förvalta ägda eller delägda bolag, bedriva handel med värde- papper och därmed förenlig verksamhet.