Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

On a Mission (found) Action Sverige Ek. för.

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva följande verksamhet: 1. Hållbar handel - import och export av produkter producerade och distribuerade på ett så hållbart sätt som är möjligt - ekologiskt, ekonomiskt, socialt, etiskt och kvalitetsmässigt. Där del av täckningsbidraget (skillnaden av särintäkt och särkostnad) på varje produkt med minst 10 procent till en investeringsfond syftandes till långsiktigt fattigdomsbekämpande åtgärder, där föreningens medlemmar har medlemsrabatt på de produkter som saluförs. Handeln och produkterna är koncentrerade till produkter förädlade lokalt av lokal hållbar råvaruproduktion som sker i de minst utvecklade länderna och ekonomier i övergång (forna Öst- och Sovjetstaterna) till en början. Detta innefattar främst jordbruksprodukter som ger livsmedel (exempelvis kaffe, kakao'choklad, te, jordnötter, soja) samt konfektion (t-shirtar, skjortor av giftfritt odlad bomull). Export till dessa länder av produkter som bidrar till en positiv och hållbar utveckling äger också rum i föreningens namn. Dessa är främst produkter som motsvarar dagliga uppfattat verkliga, i huvudsak basala, behov såsom köksutrustning och sjukvårdsmaterial, samt även infrastrukturella färbättringar av systemkaraktär exempelvis ICT-system. 2. Hållbar produktion och service - försäljning och produktion av tjänster i världsförbättrande syfte med del av täckningsbidraget om minst 10 procent på de offererade tjänsterna till investerringsfond nämnd i 2.1, där föreningens medlemmar kan vara producenter och försäljare till tjänsterna. Tjänsterna inkluderade är dokumentation, layout och design av exempelvis tryckta och digitala produkter, publicering- och förlags- verksamhet med produktion av nyhetsbulletiner, tidningar, tidskrifter och böcker. Vidare, leverera tjänster inom undervisning, föreläsningar, konsultation, rådgivning, samtliga dessa tjänster med tyngdpunkt på strategi, organisation och marknadsföring och 'eller public relations. Dessa tjänster i dess generella mening, men främst med anpassning av företag och organisationer som verkar för'vill ställa om sig mot att gynna en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling. 3. Hållbara events - produktion och tjänster av eventkaraktär som syftar till ytterligare generering av medel till investerings- fonden, med tyngdpunkt på events av upplevelsekaraktär såsom musik'film'konst'dans'kultur. Vidare, även kunskaps- genererande och för stimulans av en lärande dialog som exempelvis seminarier och konferenser inom föreningens verksamhets- och intresseområde, där resultatet av dessa enskilda events med få undantag och som grunläggande princip i sin helhet skall tillfalla investeringsfonden. Medlemmarna kan delta i verksamheten med eget arbete (producentkooperativ), som konsumenter, nyttja föreningens tjänster, samt genom möjligheten att kunna agera som leverantörer."
Org.nr: 769609-5723
Företagsform: Ekonomisk förening