Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Filmpool Nord AB

"Bolaget har till föremål för sin verksamhet att vara ett produktionscentrum för långfilm, audiovisuella verk och TV-drama samt vara ett regionalt resurscentrum innefattande bland annat filmpedagogik, barn- och ungdomsverksamhet, talangutveckling, digitalutveckling, visning och spridning av film, filmkulturella frågor och biograffrågor. Bolaget ska som samproducent tillhandahålla riskkapital, ekonomiska och tekniska resurser i kort-, dokumentär- och långfilm, audiovisuella verk samt TV-drama. Bolaget ska ge information och bidra med kompetens till länets filmarbetare och till de bolag som planerar och genomför produktioner i länet. Bolagets ändamål är att med iakttagande av kommunal likställig- hets-, självkostnads- och lokaliseringsprincip främja regionens utveckling genom att utveckla den regionala filmbranschen och intresset för film och audiovisuell produktion, som en viktig kulturnäring. Satsningarna ska ge direkta och indirekta intäkter till länets näringsliv."
Finns i branscher på Wedoo: Information - Riskkapital
Org.nr: 556529-8790
Företagsform: Aktiebolag