Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Lidingö

ASP Medarbetarpuls KB
Org.nr: 969671-0574
Utveckling av system för utvärdering av organisationers "puls". det s.k. humankapitalet. Mer specifikt konstruktion, underhåll och uppdatering av webbaserade system (ASP) som leasats ut för kontinuerligt utförda medarbet ...
BoB Fjellsäter Management HB
Org.nr: 969717-7369
Rådgivning och utbildning riktat til företagsledningar samt investeringar i företag och aktier. Facility Management, underhåll och renovering av fastigheter.
Castor HB
Org.nr: 969619-5818
Musikverksamhet såsom eget utövande, konsult- och läraruppdrag, uthyrning av instrument samt reparationer och underhåll.
COMarinservice AB
Org.nr: 556823-9320
Bolaget ska bedriva båtservice, försäljning och underhåll av båtar, transportverksamhet, ekonomisk förvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Coodla EF
Org.nr: 769628-6124
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att erbjuda trädgårdsplanering, design, underhåll, handel och liknande till privata och företags-kunder. Föreningen har som ändamål att skapa ...
Ekonomiska Föreningen Hersby Åker A u.p.a.
Org.nr: 713600-0226
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att förse samtliga fastigheter i kvarteren Vallflickan, Vallpojken och Dannemannen med värme och varmvatten från kommunens fjärrvärmenät, sam ...
Elfviksvarvet AB
Org.nr: 556118-0331
Bolaget skall bedriva varvrörelse samt underhåll, reparationer samt om- och tillbyggnad av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Epifanes Sverige HB
Org.nr: 969725-2717
Iporterar och säljer båttillbehör till försäljare, båtbyggare och privatpersoner. Produkterna skall vara för reparation, restaurering och underhåll för trä- och plastbåtar.
Ewelita Byggservice AB
Org.nr: 556834-7321
Bolaget ska bedriva byggnadsarbeten, konsultation inom bygg och anläggning, försäljning av bygg- och inredningsmaterial, underhåll och förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Försäljnings Aktiebolaget Rexa
Org.nr: 556145-1625
Bolget skall bedriva handel med fritidsbåtar samt tillhandahålla service och underhåll på sådana båtar. Därutöver ska bolaget bedriva handel med båttillbehör samt också bedriva förlagsverksamhet med läromedel jämte annan ...
HemGaranti24 AB
Org.nr: 556860-6924
Bolaget ska upphandla, tillhandahålla och marknadsföra reparation, installation, service och underhåll av el-, vvs- och it-anläggningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet inklusive förmedling av relaterade försäkrin ...
HNC - Hydronano Cleaner KB
Org.nr: 969776-4265
Företaget skall bedriva handel med och utveckling av medel för rengöring och underhåll samt därmed förenlig verksamhet.
Hystrix Webdesign HB
Org.nr: 969688-2506
Bolaget skall bedriva datakonsultverksamhet såsom support för av företaget publicerade hemsidor, eller för redan existerande och av utomstående tillverkade hemsidor samt övriga former av datasupport och problemlösningar. ...
I T Underhåll AB
Org.nr: 556439-6264
Bolagets verksamhet skall vara att bedriva byggnadsverksamhet, anläggning och skötsel av trädgårdar, snöröjning och renhållning samt därmed förenlig verksamhet.
ICP International Capital Pool AB
Org.nr: 556247-5714
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att - utan att driva bankrörelse eller sådan rörelse som avses i lagen (1963:76) om kreditaktiebolag - direkt eller genom dotterbolag, 1 idka finansieringsrörelse avseende lös ...
Internetlabbet Stockholm AB
Org.nr: 556770-6071
Bolaget skall bedriva projektering, utveckling, installation, drift och underhåll av hårdvara, programvara, systemlösningar och nätverk inom data-, Internet- och IT-branschen samt idka handel, uthyrning, leasing och kons ...
IsaBleu Consulting KB
Org.nr: 969656-4658
Bedriva handel med datorer och datorprogram, utveckling och försäljning av IT-tjänser såsom framställande av hemsidor, www-hotell verksamhet och konsultation inom data såsom underhåll av nätverk, nätverkslösningar. Konsu ...
KLEBE AB
Org.nr: 556940-8700
Aktiebolaget ska bedriva hushållsnära tjänster ROT och RUT med arbete både inom- och utomhus samt därmed förenlig verksamhet. Tillverkning, support och underhåll av webbsidor. Underhåll och reparation av datorer och kont ...
KB Brainfingers
Org.nr: 969639-2571
Bolaget skall äga, förvalta och driva handel med fast egendom. Bedriva ekonomisk rådgivning. Äga, förvalta och bedriva handel med värdepapper. Bedriva handel med automediaprodukter, samt därmed förenlig verksamhet. Tillh ...
METTRAND AB
Org.nr: 556919-1942
Datorprogram utveckling, informationshantering, drift och underhåll.