Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Transport i Alingsås

Alingsås Trucktjänst HB
Org.nr: 969654-9899
Trucktransporter, lastning och lossning av gods samt därmed förenlig verksamhet.
Bereli Transport & Konsult AB
Org.nr: 556881-0047
Aktiebolagets verksamhet ska vara att utföra person- och godstransporter, bedriva uthyrning av entreprenadmaskiner, konsultverksamhet inom kvalitet och miljö samt förvaltning av fastigheter och värdepapper jämte därmed f ...
DLT Bil & Släp KB
Org.nr: 969749-1752
Firmans verksamhet är reparationer av fordon, transport- verksamhet, handel med järn, stål, metaller, skrot, entreprenad-, lantbruks- och skogsmaskiner, transportfordon och tillhörande maskinell utrustning. Föremål för b ...
Edsås träd och underhåll AB
Org.nr: 556794-7907
Aktiebolagets verksamhet är träd- och skogsvård, vägunderhåll, trädgårdsarbete samt utbildning inom skogsvård. Transporter inom bygg och anläggningssektorn samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva uthyrn ...
Fast Logistics Göteborg AB
Org.nr: 556946-7508
Transportverksamhet: Bud, distrubution, personaluthyrning, transportförmedling, lagerhållning.
Gigant Arbetsplats AB
Org.nr: 556588-2916
Bolaget ska bedriva verksamhet att självt eller genom hel- eller delägt dotterbolag idka handel med inredning, förvaring, transport och lyft samt elektronikprodukter, ävensom driva därmed förenlig verksamhet.
Hällnäs Transport AB
Org.nr: 556292-8852
Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag bedriva åkerirörelse och annan därmed förenlig verksamhet. Handel och transport av olje- och kemisktekniska produkter. Jordbruksrörelse samt inköp och försäljning av jordbruks ...
Jan Olausson Rydet Transport AB
Org.nr: 556704-2832
Bolaget skall bedriva åkeri med därtill hörande verksamhet, handel och förvaltning av värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
K&L Connection AB
Org.nr: 556669-1720
Bolaget skall bedriva tjänster inom städning, omfattande storstädning, lokalvård, flyttstädning, ombyggnadsstädning, hemstäding, vaktmästeri och transport.
Kärrbogärde Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556826-4971
Aktiebolaget ska bedriva redovisningsverksamhet samt entreprenadverksamhet inom flytt och transport och därmed förenlig verksamhet.
L. Karlssons Transport & Oljetjänst AB
Org.nr: 556116-1406
Bolaget skall bedriva transportverksamhet, försäljning av drivmedel och eldningsoljor, äga och förvalta värdepapper, fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Lövekulle Bygg o Konsult KB
Org.nr: 969653-3828
Nybyggnation av småhus, om- och tillbyggnad, golvvärme- installation.
Mark Transport AB
Org.nr: 556331-6941
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva åkerirörelse och därmed förenlig verksamhet.
Melker Davidssons Transport AB
Org.nr: 556391-6674
Bolaget skall bedriva transportverksamhet, äga och förvalta värdepapper, fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Nordgroup Waste Management AB
Org.nr: 556919-7642
Bolaget skall bedriva insamling, mellanlagring, förbehandling och transport av avfall samt därmed förenlig verksamhet.
P-bolaget i Alingsås AB
Org.nr: 556837-3558
Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning, jämte därmed förenlig verksamhet.
PHREMIX AB
Org.nr: 556617-6722
Bolagets verksamhet är redovisning och bokföring samt köp och försäljning av förädlade skogsprodukter såsom pellets och ved, personaluthyrning, åkeriverksamhet, reparation och försäljning av fordon, entreprenad-, lantbru ...
PoW Transport AB
Org.nr: 556503-3296
Bolaget skall bedriva åkerirörelse samt äga och förvalta fast egendom och lös egendom såsom aktier och andra värdepapper.
PowerFlush Sweden HB
Org.nr: 969673-9318
Automatväxellådsservice såsom rengöring, behandling samt oljebyte, information och utbildning. Handel och uthyrning av maskiner, tillbehör, utrustning och verktyg till dessa fordon maskiners automatiska växellådor servon ...
Procarbon AB
Org.nr: 556366-2104
Bolaget skall bedriva handel med, vidareförädling och distribution av bränslen, metallurgiskt kol, koks, andra bulkråvaror och förnödenheter för industrin, statliga verk och kommuner samt därmed förelig verksamhet. Verks ...