Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Företagsutveckling i Stockholm

24Storage AB
Org.nr: 556996-8141
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att investera i fast egendom, direkt eller indirekt bedriva uthyrning av fastigheter och del av fastigheter, bedriva fastighetsanskaffnings-, fastighetsförvaltnings-, och fasti ...
2Complete Group AB
Org.nr: 556906-1483
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i andra bolag, bedriva vissa stödjande funktioner inom företagsutveckling, redovisning och IT till andra koncerntillhörande bolag, samt investera i nya ver ...
A.R Företagsutveckling & Invest AB
Org.nr: 556829-1693
Aktiebolaget ska bedriva konsult- och utbildningstjänster till företag och olika organisationer främst vad gäller intern och extern kommunikation, företagsutveckling, redovisning, friskvård, konferens och event. Företage ...
AB Art and Technology by Proventus
Org.nr: 556012-1807
Bolaget skall självt eller genom hel- och delägda företag -bedriva affärs- och företagsutveckling -bedriva handels- och industrirörelse, främst inredningsdesign -äga och förvalta aktier och andra värdepapper. tillhandahå ...
AB Traction
Org.nr: 556029-8654
Bolagets verksamhet skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva rörelse med inriktning på venture capita, investeringar och finansiell verksamhet samt bedriva konsultverksamhet med inriktning på företagsutveckli ...
Aboost Sales AB
Org.nr: 559012-9937
Företaget bedriver konsultverksamhet avseende företagsorganisation med inriktning mot företagsutveckling, försäljning, marknadsföring samt kvalitet och därmed förenlig verksamhet. Företaget bedriver utveckling av affärsr ...
Accel Consult AB
Org.nr: 556100-9555
Bolaget skall bedriva konsulting inom områden som: management, företagsutveckling och ekonomistyrning samt handel med värdepapper och fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Acelera Förvaltning AB
Org.nr: 556689-6931
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster inom ekonomi, förvaltning, företagsutveckling, PR och marknadsföring, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt genom investering i små och medelstora företag främja d ...
Achieve Learning Svenska AB
Org.nr: 556500-7761
Bolaget skall utveckla och distribuera utbildningsmaterial inom sälj-, service- och ledaruteckling, samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet, samt bedriva konsultverksamhet inom kompetens- och företagsutveckling.
Active Focus AB
Org.nr: 556793-9169
Bolaget ska bedriva konsultationer och rådgivning rörande verksamhetsstyrning, företagsutveckling, finansieringsfrågor, rekrytering, management- och ledarskapsfrågor, kapitalförvaltning, skogsförvaltning, köp, försäljnin ...
Adiva Capital AB
Org.nr: 556918-6066
Bolaget skall äga och förvalta värdepapper, bedriva rådgivning inom företagsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
AGAB Invest AB
Org.nr: 556563-7781
Bolaget skall bedriva, handel med värdepapper, finansiering dock ej sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse eller i lag om kreditrörelse samt uthyrning av kapitalvaror huvudsakligen sjukvårds- och hälsoprodukter, ...
Agathon Capital AB
Org.nr: 556734-0905
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva företagsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Agda & Tage AB
Org.nr: 556947-5980
Bolaget ska bedriva försäljning av husdjurstillbehör, konsultverksamhet inom ekonomi och företagsutveckling samt därmed förenlig verksamhet. Vidare kommer företaget att bedriva eventverksamhet och catering samt därmed fö ...
Agesco HB
Org.nr: 969726-2500
Konsultverksamhet inom företagsutveckling, IT-strategier, mjukvaruutveckling, kundservice och försäljning. Agenturverksamhet såsom outsourcing av mjukvaruutveckling, test och kundservice, även agentur för distrubition av ...
AimTo AB
Org.nr: 556874-9419
Konsultation inom företagsledning och företagsutveckling.
AJZ Invest AB
Org.nr: 556882-7587
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och fast egendom samt konsultationer inom företagsledning och företagsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Tibhaus Förvaltning
Org.nr: 556291-9414
Bolaget skall äga och förvalta aktier, värdepapper och annan fast egendom, bedriva strukturdesign, rådgivning inom företagsutveckling, företagsförmedling, import och export av elektronik- och fritidsartiklar samt därmed ...
Aktiebolaget Åkerikonsult
Org.nr: 556098-6696
Bolaget skall bedriva verksamhet av betydelse för åkerinäringens och åkeriföretagens fortbestånd och tillväxt samt främja den svenska åkerinäringens utveckling genom att ta till vara och stödja åkeribranschens intressen. ...
Alley Park AB
Org.nr: 556978-0462
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet med inriktning mot finans, ekonomi och företagsutveckling, handel med aktier och andra värdepapper, detaljhandel på internet med trädgårds- produkter och presentartiklar samt därme ...