Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Greby Norra VA Ekonomiska förening

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att anlägga, driva och underhålla ett lokalt ledningssystem för vatten, avlopp och bredband samt vidareförsälja vatten. Medlemmarna deltar genom att nyttja föreningens tjänster. Alla fastigheter inom föreningens område skall ges möjlighet att koppla in sig på nämnda lokalledning under förutsättning att Tanums kommun, som tillhandahåller vatten samt tar emot avloppsvatten, tillåter detta och att det inte medför olägenheter för före ningen."
Finns i branscher på Wedoo: Avlopp - Fastigheter - Reningsverk
Org.nr: 769630-2392
Företagsform: Ekonomisk förening