Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sigtuna Vatten & Renhållning AB

"Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Sigtuna kommun svara för vatten- och avloppsförsörjning och avfallshantering samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska härutöver på kommunens uppdrag lämna information och viss rådgivning till invånare med enskilda va-anläggningar. Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande bestämmelserna i miljöbalken, lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och annan tillämplig rättslig reglering samt, i förekommande fall, den kommunala likställighets- och självkostnadsprincipen, fullgöra det ansvar som - till den del det inte innefattar mydighetsutövning - åvilar Sigtuna kommun för vatten- och avloppsförsörjning samt avfallshantering."
Finns i branscher på Wedoo: Information - Reningsverk - Rådgivning
Org.nr: 556959-9516
Företagsform: Aktiebolag