Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ockelbo Vatten AB

"Bolaget ska äga och förvalta den allmänna VA-anläggningen i Ockelbo kommun samt därmed förenlig verksamhet. Ändamålet med verksamheten är att bolaget skall ha huvudmannaskapet för den allmänna VA-anläggningen i Ockelbo kommun. Bolaget ska i verksamheten tillämpa Lagen om allmänna vattentjänster. Likvideras bolaget ska behållna tillgångar tillfalla Ockelbo kommun. Den del som inte motsvaras av tillskjutet kapital ska änvändas till det ändamål för vars främjande bolaget bildas."
Finns i branscher på Wedoo: Reningsverk
Org.nr: 556751-6454
Företagsform: Aktiebolag