Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Arvika Teknik AB

"Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Arvika kommun driva nätverksamhet enligt 4 § ellagen (1997:857), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar, att inom Arvika kommun bedriva produktion och distribution av vatten samt hantering av avloppsvatten och spillvatten med därmed sammanhängande anläggningsverksameht samt att inom Arvika kommun bedriva insamling och deponering eller anna hantering av avfall. Ändamålet med bolagets verksamhet är att med effektivt resursutnyttjande och miljömässigt hänsynstagande tillhandahålla distribution av el inom koncessionsområdet i Arvika kommun, främja en god och långsiktigt hållbar försörjning av vatten och omhändertagande av avlopp, främja ett långsiktigt hållbart omhändertagande av avfall, främja tillgänglighet och trafiksäkerhet genom skötsel, underhåll och anläggning av gator och vägar samt tillhandahålla kapacitet för datakommunikation."
Finns i branscher på Wedoo: Avlopp - Distribution - Reningsverk - Underhåll
Org.nr: 556527-6713
Företagsform: Aktiebolag