Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Almi Företagspartner Gotland AB

"Riksdagen har beslutat om en ny organisation för insatser inriktade på småföretagsutveckling (prop. 1993-94:40, bet. 1993-94:NU11,rskr 1993-94:80). Beslutet innebär bl.a. att de länsvisa utvecklingsfonderna skall ersättas av regionala utvecklingsbolag som skall ägas av ett moderbolag och regionala intressenter. Det övergripande målet med verksamheten är att främja utveckling av konkurrenskraftiga små och medelstora företag och stimulera nyföretagande i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv. Verksamheten skall i enlighet med statsmakternas beslut och med utgångspunkt i regionens behov omfatta dels grundläggande information och rådgivning till nya och existerande småföretag, dels finansiering och strategisk rådgivning. Bolaget skall på moderbolagets uppdrag bereda, besluta och följa upp ärenden om företagsfinansiering enligt statlig förordning. Bolaget skall ej bedriva sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen 1987:617."
Finns i branscher på Wedoo: Information - Konsult - Rådgivning
Org.nr: 556488-1166
Företagsform: Aktiebolag