Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Karlstads Energi AB

"Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva produktion av och handel med el samt därmed sammanhängande verksamhet, att äga aktier eller andelar i elproducerande företag, att inom Karlstads kommun - och i geografisk närhet av Karlstads kommun, om bättre ändamålsenlighet därmed uppnås - bedriva produktion av och handel med fjärrvärme, att inom Karlstads kommun bedriva produktion av och handel med fjärrkyla samt att inom Karlstads kommun utföra avfallshantering. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare eller Karlstads kommun. Verksamheten skall bedrivas åt'ägareni ägarens ställe respektive i åt'kommuneni kommunens ställe. Ändamålet med bolagets verksamhet är att enligt god teknisk praxis, med optimalt resursutnyttjande och under miljömässigt hänsynstagande främja en god energiförsörjning och ett långsiktigt hållbart omhändertagande av avfall. Bolaget skall bedriva sin verksamhet med iakttagande av kommunal likställighetsprincip samt i ekonomiskt hänseende enligt följande: - Bolagets renhållningsverksamhet såvitt avser utförande av Karlstads kommuns lagstadgade renhållningsskyldighet skall bedrivas utan vinstsyfte och med tillämpning av den kommunala självkostnadsprincipen - Bolagets övriga renhållningsverksamhet, elproduktion, elhandel, fjärrvärmeverksamhet och fjärrkyleverksamhet skall bedrivas på affärsmässig grund."
Finns i branscher på Wedoo: Grund
Org.nr: 556071-6085
Företagsform: Aktiebolag