Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Print i Göta

Lennart Svensson Picture & Print Production AB
Org.nr: 556517-9388
Bolaget skall utföra fotografiska och trycktekniska arbeten och därtill hörande verksamhet samt förvalta fast och lös egendom.