Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bank i Stockholm

Aman BNK AB
Org.nr: 556990-6984
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet främst inom bank- och finansområdet, dock ej sådan finansiell verksamhet som avses i bankrörelselagen eller lagen om kreditmarknadsbolag, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Aman Finance AB
Org.nr: 556898-9205
Bolaget skall bedriva verksamhet inom betalnings- och kontant- hantering, valutaväxling, vidare skall bolaget bistå personer vid pengaöverföring till andra länder samt därmed förenlig verksamhet.
Amfa Bank AB
Org.nr: 556158-7634
Bolaget skall bedriva bankrörelse vilket enligt definitionen i 1 kap. 3§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse innebär att Bolaget skall idka: 1. betalningsförmedling via generella betalsystem, och 2. mottag ...
Bankomat AB
Org.nr: 556817-9716
Bolaget skall tillhandahålla betaltjänster genom att bedriva kontantautomatverksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Hypoteksbanken AB
Org.nr: 556370-1100
Bolaget skall driva lånerörelse ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Key Equipment Finance Nordic AB
Org.nr: 556393-0089
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva finansi- eringsverksamhet genom fakturabelåning och eller fakturaköp, genom belåning och eller köp av fordringar eller rättigheter enligt försäljningsavtal, leasin ...
Landshypotek Bank Aktiebolag
Org.nr: 556500-2762
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva bankrörelse i enlighet med lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, i vilken ingår betalningsförmedling via generella betalsystem och mot- tagande av medel som efter up ...
Länsförsäkringar AB (publ)
Org.nr: 556549-7020
Bolaget ska äga och förvalta aktier i dotterbolag och tillhandahålla företagsledande och andra funktioner för koncernen samt därmed förenlig verksamhet.
Meroc Asset Management AB
Org.nr: 593200-1745
Bolaget ska - direkt eller indirekt - förvärva, äga, förvalta, utveckla och försälja fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Minsan AB
Org.nr: 556892-0564
Företagets ska bedriva handel med och export och import av musikinstrument, konst, antikviteter och övriga inrednings- produkter, personaluthyrning inom bank och finans, turism, bed and breakfast, kursverksamhet samt där ...
Moank AB
Org.nr: 559000-0237
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att lämna kredit eller förmedla kredit till privatpersoner, bland annat i form av konsumentkredit, indrivning av fordringar, förvaltning av värdepapper, utförande av finansiella ...
Nordiska kreditmarknadsaktiebolaget (publ)
Org.nr: 556760-6032
Bolaget ska lämna och förmedla krediter, medverka vi finansiering genom att förvärva fordringar, ikläda sig garantiförbindelser eller liknande åtaganden, lämna ekonomisk rådgivning samt tillhandahålla redovisningstjänste ...
SBAB Bank AB (publ)
Org.nr: 556253-7513
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva bankrörelse, i vilket ingår betalningsförmedling via generella betalsystem och mottagande av medel som efter uppsägning är tillgängliga för fordringsägaren inom högst 30 dagar. B ...
Skandia Göteborg Väst AB
Org.nr: 556966-2942
Bolaget ska ägna sig åt att marknadsföra investeringstjänster och, eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, tillhandahålla inv ...
Svensk Hypotekspension Fond 2 AB
Org.nr: 556788-8200
Bolaget ska bedriva verksamhet inom bank- och finanssektorn, utan att bedriva sådan rörelse som avses i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.
Vaulted Payments AB
Org.nr: 556941-5929
Aktiebolaget ska erbjuda finansiella och administrativa tjänster huvudsakligen till företag som har försäljning via internet. Detta innefattar bland annat att direkt eller indirekt, hantera, administrera, finansiera och ...