Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Administration i Älta

AB Vivesholm
Org.nr: 556729-9499
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom projektledning, inred- ning, logistik, administration, marknadsföring, organisation, kommunikation samt kontorsförändringar, handel med kontorsrela- terade varor samt förmedling ...
Cellen KB
Org.nr: 916617-8351
Konsultverksamhet inom företagsledning, ekonomi, administration, förvärv samt därmed förenlig verksamhet.
Fine And Sweet AB
Org.nr: 556820-6394
Bolaget ska bedriva import, export och försäljning av livsmedel till detaljhandel och privatpersoner. Import av alkoholhaltiga drycker till detaljhandel och restaurang. Konsultationstjänster inom ekonomi och administrati ...
Gösta Kvist Åkeri AB
Org.nr: 556292-1139
Bolaget skall bedriva åkeri och därmed förenlig verksamhet. Därutöver ska bolaget bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och administration samt därmed förenlig verksamhet.
J.S.S - Jenny's SifferService AB
Org.nr: 556117-7857
Aktiebolagets verksamhet ska vara att sköta redovisning och administration.
Leif. K. A. Johansson AB
Org.nr: 556621-8417
Bolaget skall självt eller genom hel- och delägda bolag tillhandahålla konsulttjänster inom ekonomi, administration, organisation, management, intern- och externinformation, utbildning, omvärldsanalyser, strategier, konc ...
Mandevo Affärsledning AB
Org.nr: 556617-2614
Aktiebolagets verksamhet ska vara konsulttjänster inom företagsledning, verksamhetsanalys och -utveckling, informationsteknologi, förändringsledning, ledarskapsutveckling och -utbildning, handel med värdepapper, administ ...
N Johansson Entreprenad AB
Org.nr: 556798-1880
Aktiebolaget skall direkt eller indirekt genom koncernbolag bedriva bygg- och entreprenadverksamhet samt fastighetsförvaltning, plåtslageriverksamhet, konsultverksamhet inom ekonomi, administration och IT-området, verksa ...
Nect Management AB
Org.nr: 556611-3154
Föremålet för bolagets verksamhet är administration och konsultation av administrativa tjänster samt därmed förenlig verksamhet samt bedriva finansiell och konsulterade verksamhet, dock ej sådan verksamhet som regleras i ...
RAF Royal Administration & Företags- service AB
Org.nr: 556342-6898
Bolaget skall utföra sekreterartjänster såsom korrespondens, utskrifter av styrelseprotokoll, samordna styrelsemöten och konferenser samt utföra administrativ service såsom förslag'framtagning, samordning, ansvar för och ...
RESEARCH DEVELOPMENT INTERNATIONAL HB, RDI
Org.nr: 916609-7890
KONSULTATIV VERKSAMHET INOM UTBILDNING OCH ADMINISTRATION. FÖRÄNDRINGSARBETE, CHEFS- OCH LEDARUTVECKLING
Safy AB
Org.nr: 556966-3684
Bolaget ska tillhandahålla internettjänst för administration av information som skall försvåra den illegala handeln av stöldgods, bedriva marknadsförings- och försäljningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.