Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sörmland Vatten och Avfall AB

"Aktiebolagets verksamhet ska vara, att för kommuner eller kommunala företag som ägare av bolaget - ombesörja verksamhet inom allmänna vattentjänster innefattande produktion och distribution av renvatten samt avledning och rening av avloppsvatten enligt gällande lagar och myndighetskrav, - ombesörja åtaganden enligt miljöbalken avseende hushållsavfall och därmed jämförligt avfall, - ombesörja drift, skötsel och underhåll av ägare och delägares fastigheter och anläggningar avseende va och avfall, - ombesörja administrations- och ekonomifunktion, marknadsföring och kundtjänst inom va och avfall, innefattande hantering av fakturerings- och kravärenden enligt av respektive ägare och delägare antagen policy. Bolaget ska tillhandahålla ägarna kvalificerad kompetens inom va- och avfallshantering samt vid anfordran medverka vid den fysiska planeringen i vatten- respektive avfallsanknutna hänseenden. Bolaget ska därjämte kunna driva verksamhet jämförlig med ovanstående verksamhet. Bolagets verksamhet skall vara förenlig med för verksamheten aktuella kommunala kompetensregler. Ändamålet med bolagets verksamhet är att med beaktande av den kommunala kompletensen i kommunallagen, lagen om allmänna vattentjänster och miljöbalken, långsiktigt ansvara för förvaltning och drift och underhåll av delägarnas allmänna va-anläggningar och kommunens ansvar för avfallshantering enligt miljöbalken."
Finns i branscher på Wedoo: Distribution - Fastigheter - Marknadsföring - Reningsverk - Underhåll
Org.nr: 556742-9302
Företagsform: Aktiebolag