Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Aktiebolaget Bostäder i Borås

"Bolaget som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Borås kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar. Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommu- nal lagens loaliseringsåerincip främja bostadsförsörjningen i Borås Stad. Verksamheten ska besdrivas enligt affärsmässiga principer."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter
Org.nr: 556024-8782
Företagsform: Aktiebolag